ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท: XM
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
3,786
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.96
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
3,415
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
22.64
ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566
ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ 498,871,155 41.25
2. นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล 286,620,000 23.70
3. นายโชติกร ปัญจทรัพย์ 60,500,000 5.00
4. นางไกวซัน ปัญจทรัพย์ 50,934,367 4.21
5. นายธีรธร ธาราไชย 50,050,000 4.14
6. UBS AG Singapore Branch 37,930,230 3.14
7. นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร 37,850,053 3.13
8. นายสาโรจน์ อัศวพรชัย 35,001,000 2.89
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,886,687 1.40
10. นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอำไพ 11,100,000 0.92