การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (ฉบับเต็ม)
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
ขั้นตอนและข้อแนะนำการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ฉบับเต็ม)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ขั้นตอนและข้อแนะนำการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., ข. และ ค.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567