20
กุมภาพันธ์
2567
แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
13
กุมภาพันธ์
2567
แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่
อ่านเพิ่มเติม
19
มกราคม
2567
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม
03
มกราคม
2567
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ A5-W3 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
03
มกราคม
2567
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ A5-W2 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
13
ธันวาคม
2566
กำหนดการใช้สิทธิของ A5-W3
อ่านเพิ่มเติม
13
ธันวาคม
2566
กำหนดการใช้สิทธิของ A5-W2
อ่านเพิ่มเติม
15
พฤศจิกายน
2566
การออกและเสนอขายหุ้นกู้
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤศจิกายน
2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤศจิกายน
2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤศจิกายน
2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
13
พฤศจิกายน
2566
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า และส่งคำถามล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม