ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นประเภท: XM
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567
2,528
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
99.96
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566
3,415
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
22.64
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ 480,871,155 39.76
นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล 269,900,000 22.32
UBS AG Singapore Branch 95,930,230 7.93
นายโชติกร ปัญจทรัพย์ 60,500,000 5.00
นางไกวซัน ปัญจทรัพย์ 50,934,367 4.21
นายธีรธร ธาราไชย 49,528,000 4.10
นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร 37,950,053 3.14
นายสาโรจน์ อัศวพรชัย 37,000,000 3.06
นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอำไพ 11,000,000 0.91
นางกาญจนา เหลารัตนา 6,932,200 0.57