บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ

และบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับ การกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุม เนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหาร อย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใด ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
จริยธรรมธุรกิจ

กฏบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน

นโยบายบริษัท

นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง
นโยบายมาตรการในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
นโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร

เอกสารบริษัท

ข้อบังคับบริษัท